Skip to main content

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

B Live 22 ApS
Præstemarksvej 8, 4652 Hårlev
CVR-nr.: 43368699
Telefon: +45 23 66 44 11
E-mailadresse: booking@guitarshowdenmark.com


Tilmeldelse til nyhedsbrev

Formål:
Udsendelse af nyhedsbrev.

Typer af oplysninger

Navn og email

Vores retsgrundlaget for behandlingen:
Dit samtykke jf. artikel 6 stk. 1 litra a

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine kontaktoplysninger lige så længe som du ønsker at modtage nyhedsbreve. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, vil dine oplysninger blive slettet derefter. Såfremt du gennem en længere periode, på ca. 1 år, ikke har åbnet vores mails vil vi revurdere relevansen af vores behandling.

 

Hvis du ansøger om et job hos os

Formål:
Vurdering af kandidatens kvalifikationer mhp. ansættelse.

Typer af personoplysninger:
Vi behandler de oplysninger du fremsender i din ansøgning og dit CV mv. Dette vil typiske være almindelige identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger og ansættelsesforhold.

Vores retsgrundlaget for behandlingen:
Vores legitime interesse i af vurdere dig som mulig kandidat til stillingen jf. A. 6, Stk. 1, litra f
Det er forventeligt, at vi behandler de oplysninger som kandidaten selv ønsker at sende til os.

Dine personoplysninger stammer fra:
I tilfælde hvor vi anvender headhunting, vil de offentligt tilgængelige oplysninger komme fra sådan en virksomhed.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer personoplysninger i maksimalt 6 måneder. Typisk slettes de indsamlede personoplysninger i forbindelse med ansøgningen til det konkrete job, når jobbet er blevet besat. Uopfordrede ansøgninger slettes med det samme, såfremt de ikke er relevante. Relevante uopfordrede ansøgninger slettes efter maksimalt 6 måneder.
Når du indgår i dialog mhp. samarbejde

Formål:
Kontakt og dialog angående potentielt samarbejde.

Vores retsgrundlaget for behandlingen:
Vores legitime interesse i at besvare din henvendelse jf. A. 6, Stk. 1, litra f:
Det er rimeligt, at vi behandler kontaktoplysninger for den registrerede, som ønsker at indgå i dialog.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer personoplysninger i maksimalt 6 måneder efter sidste kontakt.

 

Når du er kunde hos os

Formål:
Identifikation og kontaktmulighed med henblik på kunderelationen.

Typer af personoplysninger:
Almindelige kontakt- og identifikationsoplysninger.

Vores retsgrundlaget for behandlingen:
A. 6, Stk. 1, litra b: Den registrerede er underskriver af en kontrakt.
A. 6, Stk. 1, litra c: Den registrerede er att. Ifm. køb og betaling, jf. bogføringsloven.
A. 6, Stk. 1, litra f: Det er rimeligt, at den registrerede, grundet sin stilling, indgår i kunderelationen.

Dine personoplysninger stammer fra:
I forbindelse med opstart af samarbejdet modtages informationer på de relevante personer fra kundens side, som er involveret i samarbejdet. Personoplysningerne kan sendes af ansatte hos kundevirksomheden.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger i hele samarbejdets varighed. Ved opsigelse eller afslutning på samarbejdet opbevares oplysningerne i op til 5 år yderligere. Vi sletter øjeblikkeligt personoplysninger på medarbejdere som er fratrådt deres stilling, når det bliver os meddelt.

 

Når du deltager i morgenmøder, arrangementer, webinarer, m.v.

Formål:
Tilmelding og identifikation af deltagere, samt kontaktmulighed hvis relevant.

Vores retsgrundlaget for behandlingen:
6, Stk. 1, litra f:
Det er rimeligt, at vi kan identificere vores deltagere og kontakte dem hvis det er relevant.

Opbevaring af personoplysninger:
Oplysningerne opbevares i op til 2 år.

Personoplysninger kan videregives til:
Oplægsholdere og evt. medarrangører. Informationer om disse vil altid fremgå af det konkrete invitationer, hand-outs, etc.

 

Videregivelse til usikre 3.lande

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

  • Når du kontakter os via mail vil dine oplysninger bliver videregivet til Microsoft og Google i USA, da vi anvender Outlook og Gmail som vores mailklienter
    • Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
  • Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så vil dine oplysninger bliver registreret i HubSpot (USA) som vi anvender til at fremsende nyhedsbreve.
    • Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i SCCer art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte os på ovenstående kontaktinformationer.

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier [Facebook, LinkedIn, Instagram], som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger.

Dataminimering

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt i dine oplysninger:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger:
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække samtykke tilbage:
Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, så har du ret til at trække dette samtykke tilbage.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.